proti - to be online
Usługi
Klienci indywidualni
Pomoc prawna skierowana do osób fizycznych, obejmująca zarówno porady prawne jak i reprezentację przed sądami, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.
Klienci biznesowi
Kompleksowa obsługa prawna firm, której celem jest zabezpieczenie interesów Klienta w obrocie handlowym, procesach inwestycyjnych, sporach oraz stosunkach wewnętrznych przedsiębiorstwa.
O Kancelarii

KOMUNIKAT:


Szanowni Państwo,

w związku z epidemią COVID-19 informujemy, że Kancelaria funkcjonuje normalnie we wszystkie dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00, zapewniając nieprzerwaną obsługę Państwa spraw. Zachęcamy do kontaktowania się przede wszystkim za pomocą środków komunikowania na odległość:


telefonicznie:
biuro - 13 43 279 63
adw. Dariusz Fogielman - 602 516 797
adw. Marcin Fogielman - 600 612 302

pocztą elektroniczną:
biuro - kancelaria@fogielman.pl 
adw. Dariusz Fogielman - dariusz@fogielman.pl
adw. Marcin Fogielman - marcin@fogielman.pl                 

 
Kancelaria została założona w 1992 r. przez adwokata Dariusza Fogielmana - członka Izby Adwokackiej w Rzeszowie, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.


Wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawniczych i profesjonalizm pozwala nam na podejmowanie się spraw szczególnie skomplikowanych, a stała współpraca z zaufanymi kancelariami adwokackimi, notarialnymi, komorniczymi, a także rzeczoznawcami i tłumaczami przysięgłymi zapewnia sprawną obsługę Klientów na terenie całego Kraju.

Kontakt
adwokat Dariusz Fogielman
Kancelaria Adwokacka


Adres:
ul. Feliksa Czajkowskiego 5
38-400 Krosno
 
Adres e-mail:

Telefony:
biuro: +48 13 43 279 63
adw. Dariusz Fogielman: +48 602 516 797
adw. Marcin Fogielman: +48 600 612 302

Strefa Klienta:

NIP: 6840005327
REGON: 370161216
Klienci indywidualni


Pomoc prawna skierowana do osób fizycznych, obejmująca zarówno porady prawne jak i reprezentację przed sądami, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.
prawo karne

Kancelaria reprezentuje Klienta w każdym stadium postępowania karnego - przygotowawczym, sądowym i wykonawczym zapewniając spójną i przemyślaną obronę. W szczególności usługi obejmują:
 • udział w czynnościach przed organami ścigania,
 • obronę oskarżonych i obwinionych w postępowaniu sądowym,
 • wnoszenie środków odwoławczych (w tym o charakterze nadzwyczajnym),
 • pomoc prawną na etapie wykonywania kary,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niesłusznego zatrzymania, tymczasowego aresztowania i skazania.
Zapewniamy pomoc prawną dla pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli prywatnych, posiłkowych i subsydiarnych.
prawo cywilne

Usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują pozasądowe rozstrzyganie sporów oraz dochodzenie roszczeń Klienta w procesie przed sądami wszystkich instancji. Podstawowy zakres pomocy prawnej obejmuje:
 • prawo zobowiązań: opiniowanie i sporządzanie umów, dochodzenie roszczeń wynikających z odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej;
 • prawo spadkowe: prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • prawo rodzinne: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, sprawy z zakresu ustrojów majątkowych małżeńskich, ustalenie wysokości alimentów, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem, przysposobienie, opieka i kuratela, ustalenie pochodzenia dziecka.
 • prawo rzeczowe: ochrona własności lub posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie lub zniesienie służebności, postępowanie wieczystoksięgowe;
prawo administracyjne

Usługi z zakresu prawa administracyjnego obejmują w szczególności:
 • postępowania odwoławcze od decyzji administracyjnych;
 • reprezentację przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.
prawo pracy

Kancelaria zapewnia reprezentację w sporach pracowniczych dotyczących w szczególności:
 • uprawnień z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • naruszenia obowiązków i zakazu dyskryminacji,
 • uprawnień wynikających z tzw. zwolnień grupowych, w tym świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Klienci biznesowi
 
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach współpracy zapewniamy:
 • bieżącą obsługę przedsiębiorstwa, obejmującą doradztwo w stosunkach wewnętrznych, reprezentację w negocjacjach, planowanie i wdrażanie rozwiązań prawnych;
 • opiniowanie i sporządzanie umów;
 • obsługę procesu tworzenia, łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek;
 • reprezentację w postępowaniach mediacyjnych, rejestrowych (KRS), administracyjnych, sądowych, windykacyjnych;
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;.
W celu sprostania potrzebom Klientów prowadzących działalność gospodarczą Kancelaria przewiduje możliwość nawiązania stałej współpracy - obsługi prawnej, pozwalającej na efektywniejszą ochronę interesów prawnych Klienta.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi ustalane jest indywidualnie z Klientem - w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, zakresu podejmowanych czynności i wartości przedmiotu sporu.